Art. 1 – Toepasbaarheid

Alle verkopen en leveringen van goederen, evenals prestaties worden door EMZ Services uitgevoerd volgens deze voorwaarden. De aanvaarding van de factuur geldt als aanvaarding van de factuurvoorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel rechtsgeldig wanneer deze schriftelijk en getekend door een directielid van EMZ Services wordt overeengekomen.

Art. 2 – Duur en beëindiging

Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht worden de specifieke overeenkomsten/voorwaarden voor de duur van één (1) jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één (1) jaar, tenzij voor zover één van de partijen een schriftelijke kennisgeving van ten minste drie (3) maanden voor de afloop van termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen, of de vooropgestelde voorwaarden niet langer wenst te accepteren.

Art. 3 – Prijzen

Prijzen welke door EMZ Services in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van een 15-tal dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Tarieven door EMZ Services meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn tussen 9.00 uur en 18.00 uur, en tussen 19.30 en 22.30 per werkdag. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen. Voor weekend-werk gelden eveneens de algemene voorwaarden tenzij duidelijk op voorhand aangegeven door EMZ Services.

De overeengekomen prijzen gelden exclusief levering, voorlichting of andere nevenprestaties. EMZ Services kiest gewoonlijk in samenspraak met de klant de verzendings- of leveringswijze van producten (of diensten). De kosten van de verpakking welke van de gebruikelijke verpakking afwijkt zijn ten laste van de koper. Kostenloze verzendingen geschieden enkel wanneer dit schriftelijk is overeengekomen met EMZ Services.

Alle prijzen vermeld op onze website of opgenomen op drukwerk zijn louter indicatief en kunnen geen enkele verplichting van EMZ Services teweeg brengen. EMZ Services  behoudt zich het recht deze prijzen ten alle tijde aan te passen zonder enige voorafgaande melding.

Art. 4 – Leverings-, betaal- en protesttermijnen

De door EMZ Services opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan EMZ Services, en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen.

In geval van overmacht, heeft EMZ Services het recht om de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden aan te merken of de overeenkomst op te schorten tot de omstandigheden van overmacht een einde hebben genomen en nakoming in redelijkheid mogelijk is. Bij het annuleren van een bestelling door de klant of het niet ophalen van een geplaatste bestelling binnen de maand na leverings-datum behoudt EMZ Services het recht alle betaalde voorschotten in te houden en eventuele bijkomende kosten met een maximum van 20% van het bestelde bedrag te verhalen op de klant.
Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. De betaling van facturen gebeurt volgens de vervaldatum vermeld op de factuur, indien deze niet vermeld staat dient de factuur contant te worden betaald. Bij niet-betaling of bij overschrijding van de opgegeven betalingstermijn wordt zonder enige waarschuwing een nalatigheidintrest van 12% aangerekend plus een bijkomende schadevergoeding conventioneel onverminderd vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, met minimum van € 50,00.

EMZ Services is gerechtigd een voorschot te vragen of het stellen van zekerheid te eisen, vooraleer met de koper een overeenkomst aan te gaan.

Uitstel van betaling kan door de firma uitdrukkelijk worden toegekend aan de klant bij een uitzonderlijke of bijzondere beslissing. In ieder geval kan een dergelijke, zelfs vernieuwende en/of herhaalde toegeving nooit geïnterpreteerd worden als een van de huidige voorwaarden afwijkende gewoonte.

De disconto en incassokosten dienen door de klant gedragen te worden.

Art. 5 – Levering van software

De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door EMZ Services voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door EMZ Services wordt ontwikkeld of uitgebreid, maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van EMZ Services leiden. Geen enkele overeenkomst met EMZ Services brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. EMZ Services of haar licentiegever(s), naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.

Art. 6 – Registratie van domeinnamen

De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijke voor de registratie van domeinnamen (zoals de VZW DNS Belgium). De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor een domeinnaam registratie. EMZ Services draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz…

De klant zal EMZ Services telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.

Art. 7 – Ongeoorloofd gebruik

De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden data-opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van EMZ Services of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert ten allen tijde dat er geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door EMZ Services. Op eerste verzoek van EMZ Services zal de klant EMZ Services hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen EMZ Services die hiermee verband houdt. Het gebruik van Warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden. Spamming is op al de door EMZ Services ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en lijdt tot directe afsluiting. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van EMZ Services alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van EMZ Services te claimen. Zo laat EMZ Services bij wijze van voorbeeld op haar servers geen illegaal materiaal toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites van waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken, evenmin mogen van op servers van EMZ Services activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informaticacriminaliteit.

Art. 8 – Activiteit van Webhosting

De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met eventuele bijzondere bepalingen betreffende de hosting, indien weergegeven op de website van EMZ Services, www.emz-services.be.

Art. 9 – Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de algehele voldoening van de door de koper verschuldigde betalingen behoudt EMZ Services zich de eigendom voor van alle door haar geleverde goederen zulks tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen EMZ Services krachtens de koopovereenkomst toekomt. De koper zal zo lang geen algehele betaling van de geleverde goederen heeft plaatsgevonden, de goederen niet mogen vervreemden, belenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen noch verhuren of uitlenen.

EMZ Services is gerechtigd haar eigendomsrechten, voor de goederen als bedoeld in de eerste paragraaf, te allen tijde uit te oefenen en deze goederen tot zich te nemen. Indien EMZ Services  deze goederen terug neemt, is de koper aansprakelijk voor de hiermede gepaard gaande kosten voor EMZ Services. Voorts heeft EMZ Services het recht eventuele schade aan de goederen op de koper te verhalen.

Art. 10 – Garantie

Klachten over eventueel verkeerd uitgevoerde bestellingen en/of ondeugdelijke levering, dan wel zichtbare gebreken aan het goed moeten onmiddellijk en ten laatste binnen de 8 dagen na levering bekend worden gemaakt bij aangetekend schrijven. Nadien heeft de koper niet meer het recht herstel of vervanging aan het gebrekkige goed te verlangen.

Garantie is enkel van toepassing op producten waaruit blijkt dat het defect voortkomt uit normaal gebruik. Verbruiksartikelen komen niet in aanmerking voor garantie. De garantietermijn voor particulieren is standaard 24 maanden vanaf facturatiedatum tenzij uitdrukkelijk anders vermeld/bepaald. Op alle bestellingen geldt de garantie van de fabrikant.

Art. 11 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen EMZ Services en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij EMZ Services of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

De klant verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd.

De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EMZ Services de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.

De klant zal aanduidingen van EMZ Services of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

EMZ Services staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door EMZ Services geleverde producten en/of resultaten van de diensten.

Art. 12 – Aansprakelijkheid

In geen geval is EMZ Services aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. EMZ Services kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het EMZ Services netwerk. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van EMZ Services. EMZ Services zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de EMZ Services  gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van EMZ Services volgens of in verband met een met de EMZ Services gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e.. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

Voor enige directe of indirecte schade waarvoor EMZ Services in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal EMZ Services niet aansprakelijk zijn.
De koper vrijwaart EMZ Services te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

Art. 13 – Toepasselijk Recht

Deze voorwaarden worden beheerst door Belgisch Recht. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd. Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Art. 14 – Overige Bepalingen

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met EMZ Services voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van EMZ Services. Indien een bepaling van een met EMZ Services gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.

Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de Klant aan EMZ Services worden meegedeeld.

 

EMZ Services, 22 augustus 2012